OSMANLICA

Programın amacı, harekeli ve harekesiz yazılmış metinlerin rahatlıkla okuyabilen ve Arapça 
kelimeleri imlâ kurallarına uygun olarak doğru yazabilen ve konuşabilen kişiler yetiştirmektir.

Arapça, aslen  Arap yarımadasına  özgü bir dil ol-makla beraber  7. yüzyıldan  itibaren  İslâmiyet’in yayılmasıyla çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, İslâm  dininin kültürel baskınlığı ile birlikte zaman içinde Önasya,  Mısır  ve Kuzey Afrika’nın yerel dillerine baskın gelmiş ve bu bölgelerin de dili hâline gelmiştir.Zaman içinde İspanya’da Güneydoğu Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyanın üst kültür dili olmuştur.

Ancak  Kuran-ı Kerim’in yazıldığı dil olan 7. yüzyıl Hicaz Arapçası günümüze değin değişmeden kaldığı için Standart Arapça (Fusha) kabûl edilir ve değişik bölgelerden Arapların bir-birleriyle anlaşabilmek için kullandıkları dildir.

Arap

dili alfabesi  28 harften oluşur. Bu harfleri oluşturan temel şekil sayısı ise 17’dir. Arap yazısı sağdan sola doğru akış sergiler. Harflerin tama-mına yakını sessizdir. (sâmit) Harflerin seslenme-sini sağlayan; ancak dinî metinler ve şiirler dışın-da pek kullanılmayan işaretler  ‘hareke’  ismini alır.  

Arap  harflerinin yazılışları, kelimenin başın-da, ortasında ve sonunda bulunmalarına göre kısmi değişiklikler gösterir.Arap alfabesi  tarihte  ve günümüzde sade-ce Arapların kullandığı bir alfabe olmamış özellikle  İslâm’ın başka milletler tarafından da kabûl edilmesiyle  Türkler,  İranlılar,  Pakistanlılar  gibi Asya’daki diğer Arap olmayan kavimler tarafından da kullanılmıştır.

Sosyal Ağ